Daniel G. Hiemer

Anschrift

Daniel G. Hiemer   Herrn
Daniel G. Hiemer
 

Mitarbeit am 23.02.2005

Rat    
Rat der Stadt Salzgitter Ratsmitglied  01.11.2001 - 28.10.2009 
Stadtratfraktionen  
SPD-Ratsfraktion Fraktionsvorsitzende/r  01.11.2001 - 28.10.2009 
Fraktionen im OR Nordost  
Ortsratsfraktion SPD Ortsrat Nordost Fraktionsmitglied  01.11.2001 - 31.10.2009 
Betriebsausschüsse  
Betriebsausschuss SRB Ausschussmitglied  01.01.2005 - 31.10.2006 
Ortsräte  
Ortsrat der Ortschaft Nordost Ortsratsmitglied  01.11.2001 - 19.11.2009